REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BEZPŁATNE PRÓBKI FEMINUM”


1. Tytuł akcji promocyjnej: bezpłatne próbki Feminum  

2. Miejsce akcji promocyjnej
akcja promocyjna dostępna jest na stronie www.feminum.pl oraz www.feminum-zel.pl


3. Termin akcji promocyjnej
• akcja promocyjna dostępna jest do dnia 30.12.2021
• Uczestnik może wziąć udział w akcji w dowolnym dla siebie czasie
• Organizatorowi przysługuje prawo wcześniejszego zakończenia akcji bez podania przyczyny

4. Organizator
Organizatorem akcji jest firma „Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920),  ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534
e-mail: daneosobowe@miralex.pl
tel. +48 61 832 90 60

5. Przebieg akcji promocyjnej
Akcja promocyjna polega na:
• uzupełnieniu specjalnie przygotowanego na potrzeby akcji promocyjnej formularza zamówienia bezpłatnych próbek Feminum
• odpowiedzi na wybrane pytania w formularzu
• wysłaniu formularza zamówienia bezpłatnych próbek

6. Uczestnik akcji promocyjnej
Akcja promocyjna przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji.

7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w akcji promocyjnej
Akcja promocyjna dla wszystkich Uczestników jest bezpłatna

8. Zasady i tryb naboru uczestników
• Każdy uczestnik może odwiedzić stronę www.feminum.pl lub www.feminum-zel.pl i wypełniając formularz zgłosić chęć otrzymania bezpłatnych próbek Feminum
• Informacje o akcji publikowane są w Internecie na stronie www.feminum.pl, www.feminum-zel.pl oraz na innych portalach branżowych, rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

9. Warunki otrzymania bezpłatnych próbek Feminum
• Każdy Uczestnik akcji promocyjnej ma możliwość jednorazowego odebrania zestawu bezpłatnych próbek Feminum, który zawiera: Feminum saszetka 4g – 1 szt., Feminum Aktiv saszetka 4g – 1 szt., Feminum Fit saszetka 4g – 1 szt., ulotka serii produktów Feminum.
• W celu otrzymania bezpłatnych próbek Feminum konieczne jest podanie Danych osobowych potrzebnych do wysyłki próbek. Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych znajdują się w niniejszym regulaminie.
• Liczba bezpłatnych próbek jest ograniczona
• Organizator ma prawo zmienić ilość i rodzaj wydawanych bezpłatnych próbek
• Każdy uczestnik może odebrać 1 zestaw bezpłatnych próbek

10. Postanowienia ogólne.
• W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
• Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r.Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534
e-mail: daneosobowe@miralex.pl
tel. +48 61 832 90 60
fax. +48 61 832 90 70

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług i towarów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne, transportowe, kurierskie.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.


5. Informacje o przysługujących uprawnieniach:
Ma Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
,d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia, 
- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

6. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/
warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.